I. CEL ZAWODÓW

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej formy rekreacji i sportu.
2. Promocja obiektów OSIR w Świdnicy, walorów rekreacyjnych na terenie Parku „Strzelnica”.
3. Udzielenie wsparcia materialnego osobom lub instytucjom w celu pokrycia kosztów leczenia.

II. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Budzik”
Pl. 1000-lecia Państwa 6/3, 58-100 Świdnica
NIP: 8842799999, REGON: 384963407

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

1. Gmina Miasto Świdnica
2. Urząd Miejski w Świdnicy
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy
4. WoloTigers

IV. PATRONAT MEDIALNY

1. Wiadomości Świdnickie
2. Swidnica24.pl
3. Aktywna Świdnica
4. Doba.pl
5. Moja Świdnica

V. TERMIN I MIEJSCE, DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA

Termin zawodów: 28 czerwca 2020 r. (niedziela)

BIURO ZAWODÓW:

Lokalizacja biura zawodów: hall główny Hali Sportowej „Zawiszów”, ul. Galla Anonima 2. Biuro zawodów będzie otwarte w godzinach 8:00-12:00.

Zapisy elektroniczne do udziału w biegach przez portal internetowy
www.bieg.stowarzyszenie-budzik.pl będą prowadzone następująco:
– dla biegu głównego do 26 czerwca 2020 r.,
– dla Nordic Walking do 26 czerwca 2020 r.,
– dla biegów towarzyszących do 26 czerwca 2020 r.

PAKIET STARTOWY GWARANTOWANY JEST DLA ZAWODNIKÓW ZAPISANYCH I OPŁACONYCH DO 10 CZERWCA 2020 R.

Zapisy w dniu zawodów w biurze zawodów będą prowadzone następująco:
– dla biegu głównego w godzinach 9:00-11:00,
– dla Nordic Walking w godzinach 9:00-11:00,
– dla biegów towarzyszących w godzinach 8:00-9:30.

Rozpoczęcie biegów towarzyszących: godz. 10:30
Rozpoczęcie biegu głównego: godz. 12:00
Rozpoczęcie Nordic Walking: godz. 12:05
Zakończenie biegu głównego: godz. 13:30

Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców: około godz. 14:30 na terenie boiska sportowego lub w budynku Hali „Zawiszów” (w przypadku opadów deszczu).

Miejsce startu/mety biegu głównego: brama wjazdowa R.O.D „IRYS” za kładką pieszo-rowerową (teren PKP)

KONTAKT:

Dyrektor Biegu, ogólne informacje o wydarzeniu: Anna Jaworska, tel. 696 740 674, kontakt@stowarzyszenie-budzik.pl.

Trasa, zabezpieczenia, kontakt ze służbami: Radosław Światowy, 606 358 565, hermesswidnica@gmail.com.

Zapisy, biuro zawodów, kontakt z zawodnikami: Natalia Budzyńska, tel. 502 487 511, kontakt@stowarzyszenie-budzik.pl.

Dystans zawodów:

W biegu głównym dla kobiet i mężczyzn:
dwie pętle o łącznej długości około 6 km.

Uczestnictwo w formule Nordic Walking dla kobiet i mężczyzn:
jednak pętla o łącznej długości około 3 km.

Charakterystyka trasy:

Trasa posiada urozmaicony profil i przebiega drogami o zróżnicowanej nawierzchni: drogi polne, parkowe i szutrowe, ciągi pieszo-rowerowe o nawierzchni z kostki betonowej.

Przebieg trasy zostanie oznakowany przy pomocy taśmy drogowej koloru biało-czerwonego.

Dodatkowo zostanie zastosowane pionowe oznakowanie dystansu co 1 kilometr.

Limit czasu dla uczestników biegu głównego wynosi 90 minut

VI. UCZESTNICTWO W FORMULE NORDIC WALKING

Formuła Nordic Walking ,tak jak bieg główny jest klasyfikowana w kategoriach OPEN KOBIET oraz OPEN MĘŻCZYZN. Uczestników również obowiązuje elektroniczny pomiar czasu. Uczestnicy w formule Nordic Walking podlegają zapisom i weryfikacji analogicznej jak w przypadku uczestników biegu głównego. Opłata startowa wynosi 30 zł i jest stała, także dla osób zapisanych w dniu zawodów.

W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem Dotpay.pl do opłaty startowej została dodana prowizja za pośrednictwo przelewowe w wysokości 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50/100 gr).

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje: elektroniczny pomiar czasu, numer startowy, medal okolicznościowy (WAŻNE: medal gwarantowany dla osób zgłoszonych do dnia 10 czerwca), wodę na trasie i mecie, posiłek regeneracyjny, los na loterię. Wymagania- własne kije do Nordic Walking.

Nagrody za zajęcie miejsca I-III w Klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn: statuetka, dyplom.

VII. UCZESTNICTWO W BIEGU GŁÓWNYM

1.W biegu głównym prawo startu mają osoby pełnoletnie (za pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 lat do dnia 28.06.2020 r.). Uczestnicy muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem. Osoby, które ukończyły 15 lat mogą wziąć udział w biegu za zgodą pisemną rodzica lub opiekuna.

2. Wszyscy uczestnicy biegu głównego muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów (także w przypadku zgłoszeń elektronicznych) w dniu zawodów w godz. 8:00-11:30.

Uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność (podpisują oświadczenie podczas weryfikacji w biurze zawodów), stąd też wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Zawodnikom zostanie zapewniona możliwość bezpłatnego korzystania z szatni, umywalni i toalet znajdujących się na terenie Hali Zawiszów.

VIII. PROWADZENIE ZAPISÓW (REJESTRACJA), WARUNKI ZGŁOSZENIA, OPŁATY

1. Zapisy do biegu głównego do 26 czerwca 2020 r. przyjmowane są za pośrednictwem portalu internetowego: www.bieg.stowarzyszenie-budzik.pl.

2. Zapisy do biegu w dniu zawodów prowadzone będą w Biurze Zawodów w godzinach: 9:00-11:00.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie przez zawodnika formularza zapisu internetowego i wpłacenie opłaty startowej w wysokości:
– 25,00 zł – opłata dla uczestników Nordic Walking (opłata stała, bezterminowa),
– 30,00 zł – opłata do 26 czerwca 2020 r. (dla uczestników biegu głównego 6 km),
– 50,00 zł – opłata w dniu biegu w Biurze Zawodów (dla uczestników biegu głównego 6 km)
– 20,00 zł – opłata do dnia 26 czerwca 2020 r. (uczestnicy biegów towarzyszących dla dzieci)
– 30,00 zł – opłata w dniu biegu w Biurze Zawodów (uczestnicy biegów towarzyszących dla dzieci)

W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem Dotpay.pl do opłaty startowej została dodana prowizja za pośrednictwo przelewowe w wysokości 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50/100 gr).

UWAGA!!! Decyduje data wpływu na rachunek organizatora.

Należną kwotę opłaty startowej należy uiścić za pośrednictwem eprzelewów świadczonych przez Dotpay.pl.

3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

4. 27 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00 na stronie organizatora www.bieg.stowarzyszenie-budzik.pl zostanie opublikowana pełna lista opłaconych Zawodników. Zawodnik zobowiązuje się do sprawdzenia swojej obecności na liście. W przypadku nieznalezienia swojego nazwiska zawodnik zobowiązany jest do przygotowania potwierdzenia przelewu i okazania go w biurze zawodów.

UWAGA!!! Zawodnik, który stawi się w biurze zawodów po godzinie wyznaczonej na zapisy w dniu zawodów, ma prawo zapisać się do biegu, otrzymać numer startowy oraz pamiątkowy medal (w przypadku wystarczającej ilości). Organizator zastrzega sobie jednak prawo do niewykonania pomiaru czasu takiemu zawodnikowi.

PAKIET STARTOWY DLA BIEGU GŁÓWNEGO: elektroniczny pomiar czasu, medal okolicznościowy- gwarantowany dla osób zgłoszonych (tzn. zarejestrowanych i opłaconych) do dnia 10 czerwca; numer startowy i agrafki, woda mineralna na trasie i mecie, posiłek regeneracyjny po biegu, los na loterię.

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Klasyfikacja generalna kobiet (OPEN K)

2. Klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet:
* HOGATA (od 15 do 17 lat) DYSTANS 3 KM, JEDNA PĘTLA !
* GAZELA (od 18 do 30 lat)
* CHAMPIONKA (od 31 do 40 lat)
* TYTANKA (41 lat i więcej)

3. Klasyfikacja generalna mężczyzn (OPEN M)

4. Klasyfikacje w kategoriach wiekowych mężczyzn
* GARGAMEL (od 15 do 17 lat ) DYSTANS 3 KM, JEDNA PĘTLA !
* HEROS (od 18 do 30 lat)
* CHAMPION (od 31 do 45 lat)
* TYTAN (od 46 do 59 lat)
* NIESTRUDZENI (60 lat i więcej)

Nagrody za zajęcie miejsca I-III w Klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn: puchar, dyplom.

Nagrody za zajęcie miejsca I-III w Klasyfikacjach wiekowych kobiet i mężczyzn: statuetka za miejsce I, dyplom za II i III miejsce.

UWAGA!!! Nagrody nie dublują się. Osoba, która została nagrodzona w Klasyfikacji generalnej nie otrzymuje nagrody w swojej klasyfikacji wiekowej. Podczas biegu będzie wykonywany pomiar elektroniczny czasu przez firmę zewnętrzną.

PAKIET STARTOWY W BIEGACH TOWARZYSZĄCYCH: numer startowy i agrafki, woda mineralna na mecie, zdrowa przekąska po biegu, los na loterię.

LIMIT ZAWODNIKÓW W BIEGU TOWARZYSZĄCYM 150 OSÓB.

5. Klasyfikacja indywidualna dziewcząt i chłopców w biegach towarzyszących:
* Bieg Smerfusia (3-4 lata), dystans: 50m 
* Bieg Sasetki i Ważniaka (5-6 lat), dystans: 100m;
* Bieg Osiłka (7-8 lat), dystans: 200m;
* Bieg Nicponia  (9-10 lat), dystans: 300m;
* Bieg Papy Smerfa (11-12 lat), dystans: 500m;
* Bieg Hogaty i Pasibrzucha (13- 14 lat), dystans: 800m

Na zakończenie imprezy wśród wszystkich uczestników zawodów zaplanowane jest losowanie nagród rzeczowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

IV Charytatywny Bieg Budzika odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W razie potrzeby (wysoka temperatura powietrza) Punkt z wodą mineralną zostanie zlokalizowany w jednym miejscu, gdzie ma miejsce krzyżowanie się przebiegu trasy- w okolicach 3km, w którym zawodnicy zobowiązani są do samoobsługi. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają wodę mineralną i posiłek regeneracyjny. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Organizator IV Charytatywnego Biegu „Budzika” zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące w ramach organizacji i przeprowadzenia IV Charytatywnego Biegu Budzika nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników, za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, świadomi, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i wynikającymi z tego możliwymi konsekwencjami: ryzyko wypadku i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód, strat o charakterze majątkowym. Ponadto z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia zawodnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, dlatego wskazane jest, posiadanie takiego ubezpieczenia, we własnym zakresie w dniu imprezy.

XI .KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW

Zapisanie się na listę uczestników jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, datę urodzenia do celów uczestnictwa w imprezie IV Charytatywny Bieg Budzika. Jednocześnie biorąc udział w biegu, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku, utrwalonego w trakcie biegu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych i stronach internetowych oraz podmiotów z nią współpracujących, w zakresie realizacji jej celów statutowych jak również w pochodzących od Organizatorów lub wykonanych na zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej).  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator biegu.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań związanych z obsługą zawodów przez Organizatora, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku, w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności statutowej Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. odrębnej zgody o której mowa w pkt.1

3. Państwa dane mogą być przekazane następującym podmiotom: – podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, – upoważnionym pracownikom Organizatora, -upoważnionym Współorganizatorom, Sponsorom, – upoważnionym wolontariuszom pomagającym przy organizacji biegu, – pomiar czasu FIRMA „CHRONOS” – mediom. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 2 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 2 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook) 4. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:  żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest jednoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Organizatora biegu, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w oparciu o Państwa dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu cytowanego wyżej rozporządzenia. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych. Przez akceptację poniższej deklaracji, uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora lub jego zleceniobiorców. W razie wypadku lub szkody związanej z biegiem: „Zapewniam, że stan zdrowia w jakim się znajduję umożliwia mi udział w biegu. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w biegu doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej, nie mogę wnosić roszczeń w stosunku do Organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunkach regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w IV Charytatywnym Biegu Budzika.” Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez Organizatorów.


DYREKTOR BIEGU

Anna Jaworska, tel. 696 740 674